A one-severne zemlje-misle ‘kako je mogu?e da nas oni sa juga u?e kako da iza?emo iz krize kada su oni problemati?ni?’ (…) Smatram da je sever, nakon pet vekova pokušavanja da podu?i svet, shvatio da nema ?emu da ga nau?i. Najtragi?nije je što nije ni u stanju da u?i. Postoji mnogo kolonijalnih predrasuda koje spre?avaju sever da u?i od juga, iz onoga što je mnoge južne zemlje dovelo do toga da iza?u iz kriza koje su ih pogodile.

Boaventura de Sousa Santos

S obzirom na to da se socijalna, ekonomska, politi?ka i kulturna pitanja ti?u svakog ?lana društva, problem izolovanosti Srbije i regiona od svih drugih regiona van EU smanjuje sagledavanje potencijalnih odgovora na mnogobrojna pitanja i probleme koje svakodnevno proživljavamo. Smanjena informisanost o dostignu?ima Latinske Amerike, uklju?uju?i i na?in na koji su u Latinskoj Americi rešena odre?ena pitanja iz oblasti socijalnih politika, ekonomije, politike i kulture, direktno poga?a studente, mlade istraživa?e i stru?njake u oblastima društvenih i humanisti?kih nauka, što dalje dovodi do toga da se te oblasti manje istražuju, te manjak informacija na našim prostorima direktno uti?e na smanjenu informisanost same države i  državnih institucija, privatnog sektora i gra?anstva, odnosno na dodatnu izolovanost društva.

Rešavanjem ovog problema omogu?ava se uvid u alternativne odgovore na pitanja sa kojima se društvo susre?e, a na koja EU ne nudi rešenja uskla?ena sa društvom u kojem živimo. Osim toga, omogu?ava se interkulturalna saradnja, ja?aju se vrednosti humanog društva i pruža se prilika da se ide u korak sa izazovima globalizacije i modernog društva 21. veka. Ja?aju se tolerancija prema razli?itostima, socijalna integracija, multikulturalnost, i doprinosi se interkulturalnom u?enju pojedinaca u Srbiji i regionu. U tom cilju, organizuje se

ME?UNARODNA LETNJA ŠKOLA LATINOAMERI?KIH STUDIJA

Latinska Amerika i izazovi modernog sveta

20.7 – 24. 7. 2017. Beograd 

Klju?ne teme:

 • Uvodni program – Latinska Amerika i izazovi modernog sveta
 • Književnost
 • Politika i identitet
 • Ekonomija i socijalne politike
 • Odnosi Evrope i Latinske Amerike

Predava?i/ce: eminentni stru?njaci i stru?njakinje u razli?itim oblastima latinoameri?kih studija, predstavnici/ce doma?ih i svetskih univerziteta i instituta, kao i mnogobrojni ugledni/e pojedinci/ke.

Radni jezik: španski i engleski, uz obezbe?en prevod za programe otvorene za javnost.

U?esnici/ce: Studenti razli?itih profila (hispanistike, latinoameri?kih studija, književnosti, umetnosti, istorije, sociologije, antropologije, politi?kih nauka, ekonomije, žurnalistike) i mladi profesionalci uzrasta od 18 do 35 godina koji se bave ili su zainteresovani za teme Latinske Amerike i Kariba, a koji poseduju nivo A2 španskog jezika, kao i znanje engleskog jezika.

Uslovi u?eš?a:

 • Mladi uzrasta 18-35 godina
 • Studenti osnovnih, master i doktorskih studija, kao i mladi profesionalci koji pripadaju slede?im profilima: latinoameri?ke studije, hispanistika, književnost, umetnost, istorija, sociologija, antropologija, politi?ke nauke, ekonomija, žurnalistika pravo i druge srodne nauke
 • Poznavanje španskog jezika (minimalan nivo A2), kao i engleskog jezika

Na?in prijave:

 1. Popuniti online prijavu na slede?em linku.
 2. Poslati motivaciono pismo i CV na slede?u e-mail adresu: letnjaskola@drustvohispanista.rs
*CV i motivaciono pismo je potrebno napisati na istom jeziku na kome ste popunili online formular.

Rok za prijavljivanje:

Konkurs je otvoren od 03.05.2017. do 22.06.2017. u 23:59h (GMT+2)

Svi kandidati ?e biti obavešteni o rezultatima konkursa 27.06.2017.

Šta dobijate u?eš?em u Me?unarodnoj letnjoj školi latinoameri?kih studija:

 • Pet dana intenzivnog rada, aktivnosti i druženja, kvalitetnih stru?nih predavanja, tematskih radionica i konsultacija sa priznatim stru?njacima
 • Svi u?esnici koji uspešno završe projekat ?e dobiti sertifikat o u?eš?u;
 • Mogu?nost objave radova u zborniku Letnje škole koji ?e biti objavljen kao rezultat saradnje mladih stru?njaka i predava?a;
 • Razmena mišljenja i ideja za nove projekte i ja?anje veza izme?u mladih latinoamerikanista iz Srbije, regiona, Evrope i sveta;
 • Širenje uzanog nau?nog korpusa iz oblasti Latinske Amerike u regionu;
 • Organizovane posete muzeja, biblioteka i arhiva Beograda;
 • Upoznavanje i vo?enje kroz, nad i pod Beogradom;
 • Jednodnevnu radnu ekskurziju u Novom Sadu;

Kotizacija: Cena kotizacije za sve polaznike je 30 evra (po kursu Narodne Banke za dan). Za polaznike koji ?e koristiti usluge smeštaja i ishrane (polupansion) u organizaciji Škole potrebno je platiti dodatnih 40 evra (ukupna cena u?eš?a u tom slu?aju je 70 evra). Detaljni podaci o na?inu uplate kotizacije ?e biti objavljeni po završetku konkursa i kona?nom odabiru u?esnika.

Kontakt mejl za dodatne informacije: letnjaskola@drustvohispanista.rs